Bachdag Amersfoort

Datum: 10 oktober 2020

Tijd: 15:00-15:40

Locatie: Amersfoort

Joriskerk

Joriskerk Amersfoort.

Programma:

Bach: Wer nun den lieben Gott lässt walten (bewerking Hans van Haeften)

Bach: Prelude en Fuga in E moll

Bach: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (bewerking Hans van Haeften)

Psalm 16 (Hans van Haeften)

Improvisatie op BACH